Jdi na obsah Jdi na menu
 


...a ďalšia publikač. činnosť

Na úvod sa mi žiada poznamenať, že za Husákovej normalizácie ma pozbavili viacerých ľudských práv; tak napr. mi bolo odňaté volebné právo, nemohol som počas celej husákovskej éry vykonávať žiadne zamestnanie v okrese, kde som mal trvalé bydlisko. Preto som pracoval iba ako brigádnik, a to v okresoch B.Bystrica a Lipt. Mikuláš. Až od r. 1986 mi bolo na základe rozhodnutia okresných orgánov KSS povolené vrátiť sa k rodine a pracovať aj vo svojom okrese. Pritom boli stanovené prísne podmienky, že nikto z tzv. politicky nespoľahlivých, nemôže publikovať, či akokoľvek kriticky sa vyjadrovať a vystupovať, napr. voči spoločenským nešvárom, či už na miestnej úrovni voči straníckym funkcionárom, alebo o zaostávaní socializmu v ekonomickej oblasti za Západom. Aj preto nám bolo stanovené, že na svojich pracoviskách môžeme vykonávať iba práce, kde by sme sa čo najmenej stýkali s ostatnými zamestnancami. Aj mňa v podniku ZŤS IDOP ustanovili len na takú vedúcu funkciu, kde by mi nepodliehali žiadní podriadení pracovníci. Podmienky som prijal, tak ma aj ustanovili do funkcie: - vedúci ekonóm inžinierskych činností /IČ/. ĎALŠIA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Z titulu tejto novej funkcie vedúceho ekonóma IČ a neskôr i ako vedúceho technického pracovníka, som mal na starosti okrem iných povinností aj propagáciu výrobného programu ZŤS IDOP, v rámci ktorého som pripravoval obsahovú náplň pre účasť na všetkých veľtrhoch a výstavných akcií, so zameraním predaja investičných celkov /IC/, najmä z oblasti Automatizovaných výrobných systémov /AVS/. Popri týchto svojich funkčných povinnostiach sa mi v periodickej tlači predsa len podarilo, i keď iba sporadicky, publikovať niekoľko článkov, a síce: v týždenníku SMER a Techn. noviny,- O automatizovaných výrobných systémoch v strojárstve a robototechológiach, ako napr. Robot namiesto montážnikov, O automatizácii projektovania,Chcú len kvalitu atp. Po mimusúdnej rehabilitácii r. 1990 a následnej reaktivácii do Voj. akadémie, som vo vojen.týždenníku Obrana a v SNN publikoval články o vlastenectve a fejtóny; v dennej tlači zas - o pamätných udalostiach a kritické články, a to aj na nových postkomunist. vládnych funkcionárov, najmä o ich avanturizme vo vrcholovej politike. Ale ešte v dobe pôsobenia na LF UK, t. z. po r. 1970, som spolu s prof. Jurajom Korpášom, DrSc., publikoval dve štúdie vo vedeckých zborníkoch: Podstata a jav v medicíne, a K niektorým problémom kauzality v medicíne. Okrem toho z ruštiny som pre potrebu študentov LF UK preložil Zborník: Vedecko-technická revolúcia, spoločnosť a medicína, /77 s./ Boli to odborné filozoficko-medicínske štúdie z vedeckej konferencie Lomonosovej univerzity v Moskve r. 1973, kde som zároveň písal aj kandidátsku prácu. Július Suja-Žiak